برای درج تبلیغات خود بصورت بنر و اسلایدر ، لطفا بعد از انتخاب هر یک از موارد زیر به دلخواه بر روی لینک پرداخت آن کلیک نموده و مراحل پرداخت را طی نمایید.در انتها شماره پرداخت و مشخصات بنر خود را از طریق فرم تماس با ما ارسال نمایید.متشکرم.    {مدیریت سایت تبلیغاتی گنجک}

1) بنر 1 ماهه بدون طرحی به مبلغ 20000 تومان: https://zarinp.al/126128

2) بنر 2 ماهه بدون طراحی به مبلغ 30000 تومان: https://zarinp.al/128405

3) بنر 3 ماهه بدون طراحی به مبلغ 40000 تومان: https://zarinp.al/128408

4) بنر 4 ماهه بدون طراحی به مبلغ 50000 تومان: https://zarinp.al/128409

5) بنر 5 ماهه بدون طراحی به مبلغ 60000 تومان: https://zarinp.al/128410

6) بنر 6 ماهه بدون طراحی به مبلغ 70000 تومان: https://zarinp.al/128411

7) بنر 7 ماهه بدون طراحی به مبلغ 77000 تومان: https://zarinp.al/128412

8) بنر 8 ماهه بدون طراحی به مبلغ 84000 تومان: https://zarinp.al/128413

9) بنر 9 ماهه بدون طراحی به مبلغ 91000 تومان: https://zarinp.al/128414

10) بنر 10 ماهه بدون طراحی به مبلغ 98000 تومان: https://zarinp.al/128416

11) بنر 11 ماهه بدون طراحی به مبلغ 105000 تومان: https://zarinp.al/128417

12) بنر 12ماهه بدون طراحی به مبلغ 110000تومان: https://zarinp.al/128418

-------------------------------------------------------------------------------------------

1) بنر 1 ماهه با طرحی به مبلغ 35000 تومان: https://zarinp.al/128420

2) بنر 2 ماهه با طراحی به مبلغ 45000 تومان: https://zarinp.al/128421

3) بنر 3 ماهه با طراحی به مبلغ 55000 تومان: https://zarinp.al/128422

4) بنر 4 ماهه با طراحی به مبلغ 65000 تومان: https://zarinp.al/128423

5) بنر 5 ماهه با طراحی به مبلغ 75000 تومان: https://zarinp.al/128424

6) بنر 6 ماهه با طراحی به مبلغ 85000 تومان: https://zarinp.al/128425

7) بنر 7 ماهه با طراحی به مبلغ 92000 تومان: https://zarinp.al/128426

8) بنر 8 ماهه با طراحی به مبلغ 99000 تومان: https://zarinp.al/128428

9) بنر 9 ماهه با طراحی به مبلغ 106000 تومان: https://zarinp.al/128429

10) بنر 10 ماهه با طراحی به مبلغ 112000 تومان: https://zarinp.al/128430

11) بنر 11 ماهه با طراحی به مبلغ 119000 تومان: https://zarinp.al/128431

12) بنر 12ماهه با طراحی به مبلغ 124000 تومان: https://zarinp.al/128432