سایت های تبلیغاتی بسیاری در جهت انجام تبلیغات در حال فعالیت هستند.سایت های تبلیغاتی بسته به تعداد تبلیغ های درج شده در آن و محتوای آن سایت دارای بازدید کننده های متفاوتی از نظر کمی است.اما آن سایتی که با وجود تعداد تبلیغ درج شده در آن دارای بازدید قابل قبولی است، بهتر است در راس انتخاب عموم در جهت ثبت تبلیغ قرار بگیرد. بنابراین اگر در سایتی تعداد تبلیغ کمی درج شده است اما تعداد قابل قبولی بازدید به خود اختصاص داده است ، نشان دهنده داشتن محتوای خوب و مدیریت درست سایت است. امیدوارم مطالب فوق در جهت تشخیص درست سایت ها مخصوصا سایت های کم نام و نشان اثر بخش باشد.