امکان سفارش آنلاین از فلافلی عمو فلفلی با استفاده از متل قو فود در سفارش آنلاین گنجک

دانلود اپلیکیشن:

http://ganjak.net/ganjak.apk

سایت سفارش انلاین:

http://ganjak.net

http://motelghoofood.ir

لینک ورود به فلافلی عمو فلفلی در متل قو:

http://ganjak.net/category/255